Hepinize merhaba! Bu serimizin ilk projesinde Arduino Uno ve HC-SR04 parçalarını kullanarak 180 derecelik bir tarama yapan ve etrafındaki objelerin mesafesini gösteren bir mini-sonar yapıyor olacağız. Projenin video talimatlarını instagram sayfamızda bulabilirsiniz!

Bu proje için gerekli olan parçalar:

 • x1 Arduino Uno (Diğer Arduino çeşitleri veya ESP modülleri de kullanılabilir)
 • x1 HR-SR04 Ultrasonik Mesafe Modülü
 • x1 Servo Motoru
 • x10 Dişi-Erkek Jumper
 • x2 Servo Sabitleme Parçaları (Zorunlu Değil) (3D Yazıcı İle Basılabilir)

Projemize mekanik kurulumu yaparak başlıyoruz. Ultrasonik mesafe sensörümüzün oturacağı yuvayı servo motorumuza takıyoruz. Eğer bu yuvayı kullanmak istemiyorsanız, ultrasonik sensörü silikon kullanarak servo motoruna yapıştırabilirsiniz.

Bu kurulumun ardından elektronik bağlantıları yapmaya hazırız. Aşağıdaki bağlantı diyagramını kullanarak Arduino, Servo Motor ve sensör bağlantılarını yapabiliriz.

Şimdi Arduino’ya bu projeyi çalıştırması için gerekli olan kodu yükleyebiliriz. Bu kodu yüklemek için bilgisayarınıza Arduino IDE uygulamasını kurmanız gerekmektedir.

// Includes the Servo library
#include <Servo.h>. 

// Defines Tirg and Echo pins of the Ultrasonic Sensor
const int trigPin = 10;
const int echoPin = 11;
// Variables for the duration and the distance
long duration;
int distance;

Servo myServo; // Creates a servo object for controlling the servo motor

void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
 pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
 Serial.begin(9600);
 myServo.attach(12); // Defines on which pin is the servo motor attached
}
void loop() {
 // rotates the servo motor from 15 to 165 degrees
 for(int i=15;i<=165;i++){ 
 myServo.write(i);
 delay(30);
 distance = calculateDistance();// Calls a function for calculating the distance measured by the Ultrasonic sensor for each degree
 
 Serial.print(i); // Sends the current degree into the Serial Port
 Serial.print(","); // Sends addition character right next to the previous value needed later in the Processing IDE for indexing
 Serial.print(distance); // Sends the distance value into the Serial Port
 Serial.print("."); // Sends addition character right next to the previous value needed later in the Processing IDE for indexing
 }
 // Repeats the previous lines from 165 to 15 degrees
 for(int i=165;i>15;i--){ 
 myServo.write(i);
 delay(30);
 distance = calculateDistance();
 Serial.print(i);
 Serial.print(",");
 Serial.print(distance);
 Serial.print(".");
 }
}
// Function for calculating the distance measured by the Ultrasonic sensor
int calculateDistance(){ 
 
 digitalWrite(trigPin, LOW); 
 delayMicroseconds(2);
 // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
 digitalWrite(trigPin, HIGH); 
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
 distance= duration*0.034/2;
 return distance;
}

Bu kodun işleyişini adım adım açıklayalım:

 1. Kütüphanelerin eklenmesi:
  • Servo kütüphanesi, servo motoru kontrol etmek için gereklidir.
 2. Ultrasonik sensörün trig ve echo pinlerinin tanımlanması:
  • trigPin değişkeni, ultrasonik sensörün tetikleme pini için kullanılır.
  • echoPin değişkeni, ultrasonik sensörün echo pini için kullanılır.
 3. Değişkenlerin tanımlanması:
  • duration değişkeni, ultrasonik sensörden gelen sinyalin süresini tutar.
  • distance değişkeni, ölçülen uzaklığı saklar.
 4. Servo motorun oluşturulması:
  • myServo isimli bir servo nesnesi oluşturulur.
 5. setup() fonksiyonu:
  • trigPin çıkış olarak ayarlanır.
  • echoPin giriş olarak ayarlanır.
  • Seri iletişim başlatılır (Serial.begin(9600)).
  • Servo motorun hangi pine bağlı olduğu belirtilir (myServo.attach(12)).
 6. loop() fonksiyonu:
  • Servo motor 15 ile 165 derece arasında döndürülür (for döngüsü kullanarak).
  • Her bir derecede ölçüm yapmak için calculateDistance() fonksiyonu çağrılır.
  • Elde edilen derece ve uzaklık değerleri seri port üzerinden gönderilir (Serial.print()).
 7. İkinci for döngüsü ile servo motor 165 dereceden 15 dereceye doğru döndürülür.
  • Yine her bir derecede ölçüm yapılır ve sonuçlar seri port üzerinden gönderilir.
 8. calculateDistance() fonksiyonu:
  • Ultrasonik sensörün tetikleme pini (trigPin) önce düşük, sonra yüksek sinyal alır (10 mikrosaniye aralıkla).
  • Ardından trig pini düşük seviyeye alınır.
  • pulseIn() fonksiyonu kullanılarak echo pini (echoPin) üzerinden gelen ses dalgasının yolculuk süresi mikrosaniye cinsinden ölçülür.
  • Uzaklık hesaplanır ve distance değişkenine atanır.
  • Uzaklık değeri distance olarak döndürülür.

Bu şekilde, servo motor belirli bir aralıkta dönerek her bir açıda ultrasonik sensör ile uzaklık ölçümü yapar ve sonuçları seri port üzerinden iletilir.

Seri port üzerinden aldığımız sonuçları başka bir uygulama kullanarak bir görsele çevirebiliriz. Bunu yapmak için Processing adlı bir uygulama kullanıyor olacağız. Önce Arduino’yu bilgisayara takıp ardından aşağıdaki Processing kodunu çalıştırırsak radar projemizi bitirmiş olacağız!

import processing.serial.*; // imports library for serial communication
import java.awt.event.KeyEvent; // imports library for reading the data from the serial port
import java.io.IOException;

Serial myPort; // defines Object Serial
// defubes variables
String angle="";
String distance="";
String data="";
String noObject;
float pixsDistance;
int iAngle, iDistance;
int index1=0;
int index2=0;
PFont orcFont;

void setup() {
 
 size (1920, 1080); // ***CHANGE THIS TO YOUR SCREEN RESOLUTION***
 smooth();
 myPort = new Serial(this,"/dev/port", 9600); // Change this to your port.
 myPort.bufferUntil('.'); // reads the data from the serial port up to the character '.'. So actually it reads this: angle,distance.
 orcFont = loadFont("ArialMT-48.vlw");
}


void draw() {
 
 fill(98,245,31);
 textFont(orcFont);
 // simulating motion blur and slow fade of the moving line
 noStroke();
 fill(0,4); 
 rect(0, 0, width, height-height*0.065); 
 
 fill(98,245,31); // green color
 // calls the functions for drawing the radar
 drawRadar(); 
 drawLine();
 drawObject();
 drawText();
}

void serialEvent (Serial myPort) { // starts reading data from the Serial Port
 // reads the data from the Serial Port up to the character '.' and puts it into the String variable "data".
 data = myPort.readStringUntil('.');
 data = data.substring(0,data.length()-1);
 
 index1 = data.indexOf(","); // find the character ',' and puts it into the variable "index1"
 angle= data.substring(0, index1); // read the data from position "0" to position of the variable index1 or thats the value of the angle the Arduino Board sent into the Serial Port
 distance= data.substring(index1+1, data.length()); // read the data from position "index1" to the end of the data pr thats the value of the distance
 
 // converts the String variables into Integer
 iAngle = int(angle);
 iDistance = int(distance);
}

void drawRadar() {
 pushMatrix();
 translate(width/2,height-height*0.074); // moves the starting coordinats to new location
 noFill();
 strokeWeight(2);
 stroke(98,245,31);
 // draws the arc lines
 arc(0,0,(width-width*0.0625),(width-width*0.0625),PI,TWO_PI);
 arc(0,0,(width-width*0.27),(width-width*0.27),PI,TWO_PI);
 arc(0,0,(width-width*0.479),(width-width*0.479),PI,TWO_PI);
 arc(0,0,(width-width*0.687),(width-width*0.687),PI,TWO_PI);
 // draws the angle lines
 line(-width/2,0,width/2,0);
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(30)),(-width/2)*sin(radians(30)));
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(60)),(-width/2)*sin(radians(60)));
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(90)),(-width/2)*sin(radians(90)));
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(120)),(-width/2)*sin(radians(120)));
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(150)),(-width/2)*sin(radians(150)));
 line((-width/2)*cos(radians(30)),0,width/2,0);
 popMatrix();
}

void drawObject() {
 pushMatrix();
 translate(width/2,height-height*0.074); // moves the starting coordinats to new location
 strokeWeight(9);
 stroke(255,10,10); // red color
 pixsDistance = iDistance*((height-height*0.1666)*0.025); // covers the distance from the sensor from cm to pixels
 // limiting the range to 40 cms
 if(iDistance<40){
  // draws the object according to the angle and the distance
 line(pixsDistance*cos(radians(iAngle)),-pixsDistance*sin(radians(iAngle)),(width-width*0.505)*cos(radians(iAngle)),-(width-width*0.505)*sin(radians(iAngle)));
 }
 popMatrix();
}

void drawLine() {
 pushMatrix();
 strokeWeight(9);
 stroke(30,250,60);
 translate(width/2,height-height*0.074); // moves the starting coordinats to new location
 line(0,0,(height-height*0.12)*cos(radians(iAngle)),-(height-height*0.12)*sin(radians(iAngle))); // draws the line according to the angle
 popMatrix();
}

void drawText() { // draws the texts on the screen
 
 pushMatrix();
 if(iDistance>40) {
 noObject = "Out of Range";
 }
 else {
 noObject = "In Range";
 }
 fill(0,0,0);
 noStroke();
 rect(0, height-height*0.0648, width, height);
 fill(98,245,31);
 textSize(25);
 
 text("10cm",width-width*0.3854,height-height*0.0833);
 text("20cm",width-width*0.281,height-height*0.0833);
 text("30cm",width-width*0.177,height-height*0.0833);
 text("40cm",width-width*0.0729,height-height*0.0833);
 textSize(40);
 text("Object: " + noObject, width-width*0.875, height-height*0.0277);
 text("Angle: " + iAngle +" °", width-width*0.48, height-height*0.0277);
 text("Distance: ", width-width*0.26, height-height*0.0277);
 if(iDistance<40) {
 text("    " + iDistance +" cm", width-width*0.225, height-height*0.0277);
 }
 textSize(25);
 fill(98,245,60);
 translate((width-width*0.4994)+width/2*cos(radians(30)),(height-height*0.0907)-width/2*sin(radians(30)));
 rotate(-radians(-60));
 text("30°",0,0);
 resetMatrix();
 translate((width-width*0.503)+width/2*cos(radians(60)),(height-height*0.0888)-width/2*sin(radians(60)));
 rotate(-radians(-30));
 text("60°",0,0);
 resetMatrix();
 translate((width-width*0.507)+width/2*cos(radians(90)),(height-height*0.0833)-width/2*sin(radians(90)));
 rotate(radians(0));
 text("90°",0,0);
 resetMatrix();
 translate(width-width*0.513+width/2*cos(radians(120)),(height-height*0.07129)-width/2*sin(radians(120)));
 rotate(radians(-30));
 text("120°",0,0);
 resetMatrix();
 translate((width-width*0.5104)+width/2*cos(radians(150)),(height-height*0.0574)-width/2*sin(radians(150)));
 rotate(radians(-60));
 text("150°",0,0);
 popMatrix(); 
}

Bu processing kodunun ne yaptığını açıklayalım:

 1. Kütüphanelerin ve değişkenlerin tanımlanması:
  • processing.serial kütüphanesi, seri iletişim için gereklidir.
  • java.awt.event.KeyEvent kütüphanesi, seri porttan veri okumak için gereklidir.
  • myPort değişkeni, seri iletişim nesnesini temsil eder.
  • Diğer değişkenler (angle, distance, data, noObject, pixsDistance, iAngle, iDistance, index1, index2) veri saklamak ve işlemek için kullanılır.
  • orcFont değişkeni, yazı tipini temsil eder.
 2. setup() fonksiyonu:
  • Ekran boyutu ayarlanır.
  • Pencere pürüzsüzleştirilir.
  • Seri iletişim başlatılır (myPort = new Serial(this,"port", 9600)).
  • Seri porttan veri okuma işlemi için .bufferUntil() kullanılır.
 3. draw() fonksiyonu:
  • Arka plana bir motion blur efekti ve yavaşça kaybolan bir çizgi eklenir.
  • Radar, çizgi ve nesne gösterimi için ilgili fonksiyonlar çağrılır.
 4. serialEvent() fonksiyonu:
  • Seri porttan gelen veriyi okur ve ilgili değişkenlere atar.
 5. drawRadar() fonksiyonu:
  • Radar çizimi için ilgili şekiller çizilir.
 6. drawObject() fonksiyonu:
  • Nesnenin gösterimi için ilgili şekil çizilir.
 7. drawLine() fonksiyonu:
  • Çizginin gösterimi için ilgili şekil çizilir.
 8. drawText() fonksiyonu:
  • Ekran üzerine metinlerin yazılması işlemi yapılır.

Bu şekilde, Arduino tarafından seri porttan gönderilen açı ve mesafe verileri, Processing tarafından alınarak ekranda bir radar benzeri gösterim oluşturulur. Nesnenin açısı ve mesafesi metin olarak ekranda görüntülenirken, nesnenin gösterimi de grafiksel olarak çizilir.

Umarız bu küçük projemizi beğenmişsinizdir! Eğer bu projeyi tamamladıysanız yorumlar bölümünde projenizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Sağlıcakla kalın!

RC Makers Ekibi

One response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir